verksamhetsberättelse

förskolechefens egna ord om vad som har hänt i verksamheten under året 2016/1017

Under verksamhetsåret har vi haft 20 barn i åldrarna 1-6 år. Vi har kunnat hålla nere barnantalet eftersom styrelsen sökte bidrag hos Skolverket. Bidraget ska gå till att hålla barnantalet nere i barngruppen.

Saltisbarnens Montessoriförskola har haft fem pedagoger anställda. Vår montessorilärare har varit föräldraledig under året. Därför har vi haft två montessorilärare som har delat på hennes tjänst under året. En av montessorilärarna har arbetat tre dagar i veckan och den andra montessoriläraren två dagar i veckan. De övriga pedagogernas kompetenser är förskollärare, småbarnspedagog, barnskötare och montessoriassistent.

Saltisbarnens Montessoriförskolas föräldrar är väl införstådda med vad som händer på förskolan genom veckobrev, föräldramöten, hemsidan och utvecklingssamtal. Styrelseprotokoll skickas ut efter styrelsemöten.


Verksamheten

Saltisbarnens Montessoriförskola har under året bedrivit förskoleverksamhet i enlighet med Maria Montessoris filosofi och pedagogik. Vi tillämpar det fria valet vilket gör att barnet har frihet under ansvar.


Barnet i fokus

Barnen på Saltisbarnens Montessoriförskola visar tillit till pedagogerna. De visar empati för varandra och för de vuxna. Pedagogerna ser varje barn och sätter det enskilda barnet i centrum. Pedagogerna lyssnar till varje enskilt barn och respekterar deras åsikter. Utifrån det har barnet möjlighet att utvecklas både enskilt och i grupp. Vi har nått vårt mål med att se varje barns möjligheter men också se samspelet i gruppen. Pedagogerna strävar efter att barnen ska bli nyfikna och få en livslång lust att lära. Utgångspunkten är den likabehandlingsplan som pedagogerna tillsammans har färdigställt. Vi har i utomhusmiljön gått nära i barngruppen för att vara säkra på att inte barnen mobbar varandra verbalt.


Engagerade föräldrar

Saltisbarnens Montessoriförskolas föräldrar bör vara positiva och engagera sig i verksamheten. Föräldrarna bör vara väl insatta i verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, likabehandlingsplanen och kvalitetsredovisningen för verksamhetsåret. Föräldrarna har också möjlighet att vara med en förmiddag på förskolan. Barnens dokumentationspärmar kan lånas hem över helgen och i dem kan föräldrarna titta tillsammans med barnet. Här får de också en uppfattning om hur en dag på Saltisbarnens Montessoriförskola ser ut, vad deras barn är intresserat av i nuläget och vad förskolan kan erbjuda för att utveckla barnets intressen.


Allt vi gör på Saltisbarnens Montessoriförskola ska gynna barnen. Därför är det viktigt att vi alla har en samsyn kring vart vi är just nu och vart vi är på väg.


Ett föräldramöte har hållits under året


Närvarande 4 pedagoger och 4 föräldrar

På föräldramötet informerade pedagogerna om hur de arbetar under året. Pedagogerna berättade också om montessorimiljön och visade en del montessorimaterial. Ofta har materialet flera syften.

Pedagogerna berättade om origami som innehåller både matematik, teknik och naturkunskap.

Under ämnet naturkunskap berättade pedagogerna om hur de forskar i skogen. Hur de samtalar med barnen om vikten av att värna om djur och natur. Hur pedagogerna väcker barnens nyfikenhet och upptäckarlust i naturen. Här arbetar pedagogerna även med frågeställningar som: Hur långt kan en ekorre hoppa? Hur gammal är du? Lägg upp så många kottar. I slutänden lägger vi ihop alla kottarna. Så många år är vi tillsamman på Saltisbarnens Montessoriförskola.


Pedagogerna berättade om hur de kommer att arbeta med kommunikation. Detta kommer att ske genom teckenspråk, att läsa sagor och introducera nya språk. Barnen leker själva samling. Pedagogernas mål är att alla ska våga säga sin mening.

Under ämnet kartografi berättade pedagogerna hur det började och hur det håller på att utvecklas. Kalle som har haft utbildningar med pedagogerna berättade att kartor är en form av kommunikation som vi tillsammans kommer att vidareutveckla.


Kompetent och välutbildad personal

Saltisbarnens Montessoriförskolas personal är välutbildad och söker hela tiden ny kunskap. De följer forskningen runt om i världen. Pedagogerna bidrar till att göra miljön trivsam. Miljön är alltid noga förberedd. Miljön är etiskt tilltalande, bord och stolar är i barnstorlek. Det finns möjlighet att sitta både individuellt och i grupp. Pedagogerna ser till att varje barn känner sig tryggt, delaktigt och blir uppmuntrad till att bli en självständig individ. Pedagogerna handleder och inspirerar. De erbjuder material som lockar alla sinnen och utgår från hjärnans mest effektiva sätt att tillägna sig kunskap. Barnen har frihet under ansvar och obrutna förmiddagar. Allt detta innebär att hela gruppen arbetar med olika material eftersom våra material är könsneutrala.


Pedagogerna är lyhörda och utgår från att alla barn är unika, de fångar upp alla barns intressen och nyfikenhet. Pedagogerna arbetar hela tiden för att föräldrar och barn ska känna förtroende och tillit till dem.


Studiedagar och utbildningar

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden. Föreläsare David Edfelt.

Mobilstrålning skadligt för barn. Föreläsare docent och professor Olle Johansson.

Trädens hemliga liv. Guide Peter Wohlleben.

Forskning om förskolan. Stockholms universitet.

Studiebesök på Vasastans Montessoriförskola.

Utbildning på Nacka brandförsvar tillsammans med Pyramidens Montessoriförskola


Kompetensutvecklingsdag:

Den 9 januari på Vår Gård.

Vi samtalade om föreläsningen Utmaningar i förskolan.

Psykologen Eva Kristina Bergander samtalade med pedagogerna om barns olika behov.


Pedagogen

På Saltisbarnens Montessoriförskola genomsyras pedagogens arbete av att de tror på att barnet själv har en drivkraft att vilja lära sig mer, utvecklas och bli vuxen. Det vi gör för barnet gör vi för morgondagens samhälle. Pedagogen måste vara en god observatör, för att kunna se vart varje barn befinner sig i utvecklingen. Pedagogen är en förebild bland barnen. Därför måste pedagogen vara väl medveten om sitt beteendemönster. Allt det vi vill se hos barnen måste vi visa själva. Barn gör inte som vi säger utan som vi gör.


Kartografi

Barnen har fortsatt att vidareutveckla kartografin som också är ett sätt att kommunicera. Här har barnen arbetat enskilt och i grupp. Barnen har diskuterat med varandra: om jag går den här vägen med min hund och du kommer den här vägen då kommer vi att träffas på blomsterängen. Här lockas barnen att gå utanför sin trygghetszon. Barn har en otrolig divergent förmåga vilket innebär att tolka frågeställningar på många olika sätt. Ju mer pedagogerna låter barnet prova desto fler geniala lösningar kommer de fram till.


Gott rykte

Saltisbarnens Montessoriförskola är mån om att skapa ett gott rykte i Nacka kommun och i Saltsjöbaden. Förskolechefen har gått på kommunens möten för att etablera kontakter inom förskolevärlden och för att vara uppdaterad om kommunens rekommendationer. Förskolechefen har möten med Pyramidens förskolechef. De har också erfarenhets- och kunskapsutbyte.


Likabehandlingsplanen

Vi har fortsatt att arbeta med likabehandlingsplanen. Den uppdateras varje termin så att alla pedagoger känner sig delaktiga. Utifrån likabehandlingsplanen har vi gått närmare barngruppen i utomhusmiljön, iakttagit barnen och lyssnat på vad de säger till varandra. På det viset hoppas vi att kunna förebygga mobbning. Här kan vi också se om något barn behöver ”laddas med lek” vilket är viktigt för den sociala samvaron. Förstår inte barnen lekkoden kan de lätt bli utanför i leken. På personalmötena har vi redogjort för vad var och en har upplevt och sedan lagt upp en plan för hur vi ska vägleda barnen på bästa sätt och vad vi bör vara uppmärksammade på. Vi observerar också oss själva: hur säger jag, vad säger jag, vad har jag för tonfall. Behandlar jag pojkar och flickor lika. Det här arbetet är en del av verksamheten. Vi vill främja barns lika rättigheter och förhindra all form av diskriminering.

Barns språk och kommunikativa utveckling


Här låter vi barnet reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. Vi låter barnen utveckla sin förmåga att lyssna till olika ljud, berätta och uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera och kommunicera med andra. Vidare låter vi dem utveckla skriftspråk, förståelse för symboler och deras kommunikativa funktion samt utveckla intresse för bilder och texter.


Teknik

Vi har arbetat med att utforska befintlig teknik. Barnen har själva skapat i form av byggnader och gestaltningar i olika material och med olika metoder. Här provas hållfasthet, form och färg.


Naturvetenskap

Här har vi studerat naturens skiftningar, stannat upp, tittat, lyssnat, luktat och känt. En dag när det blåser stannar vi upp vid ett stort träd med många grenar. Alla lyssnar, känner vinden i ansiktet och iakttar noga vad som händer och sker. Känslan är självklart inte ny utan hör till den vanligaste upplevelsen om barnen har tillgång till skogen. Skillnaden är att vi nu tillsammans lägger märke till den.


Barnen har också studerat djuren som lever i skogen. De har också fått utmana sig själva med att läsa naturkort där de ska utföra olika uppgifter. Pedagogerna har läst naturböcker.


Vi har väntat spänt på att några fåglar ska flytta in i våra fågelholkar. Barnen tittar varje dag ofta med kikare. Fåglarna kommer oftast tillbaka till sin boplats.


Att vistas utomhus, som ett komplement till inomhus, ger barnen nya sociala erfarenheter. Barn har ofta olika roller inomhus och utomhus vilket innebär att nya grupper kan bildas. Allt är oladdat i naturen och materialet som finns gör att barnen själva kan välja vad det ska vara. Pinnen kan vara en slev, ett metspö eller en trollstav.


Hållbar framtid

Hållbar utveckling är att värna om miljön och människor i alla led. Känslan av att tillhöra och vara ansvarig för världen tillsammans är en förutsättning för en hållbar utveckling. Alla har livs- och kunskapstörst där ett meningsskapande får oss att känna oss betydelsefulla. I läroplanen står det ”var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Därför har vi under det här året börjat sopsortera.


Skolbarnen

Barnen har haft en träff tillsammans med föräldrar och en pedagog. De har fått berätta om torsdagsklubben som en pedagog har haft en gång i veckan. Barnet guidade sina föräldrar runt i miljön. De visade sin dokumentationspärm och berättade om bilderna i den.


Barnen har gått på keramik sex gånger hos keramiken Anna Rutz. Nyckelviken fick de också besöka och där guidades de av bonden Bengt.


Introduktion av nya föräldrar

På våren har vi haft ett möte med föräldrar som börjat under våren och med de föräldrar som ska komma till Saltisbarnens Montessoriförskola till hösten. Pedagogerna och köansvarig berättade om verksamheten. Här har de nya föräldrarna haft möjlighet att ställa frågor.


Utemiljön

På eftermiddagarna har vi varit ute på vår gård. Gården erbjuder barnen att springa fritt och röra sig på en stor yta. Där har de också en spännande kuperad miljö. Vår sandlåda har inbjudit till konstruktionslekar. Gungorna har utmanat barnen att komma upp på gungan och sedan lära sig gunga. Pedagogerna har lärt barnen lekar som de i slutet av läsåret leker självständigt vilket är viktigt inte bara i vår förskolemiljö utan också när de kommer till skolan. Här har barnen också lärt sig turtagning.


Kultur

Vår miljö är fylld av kulturupplevelser; konst, musik och litteratur. Barnen har varit på teaterbesök och sett Solen och Violen. En av våra pedagoger har haft en teaterföreställning för barnen här på förskolan. En barnteaterföreställning med de sex känslorna glad, rädd, sur, ledsen, arg och lugn. Barnen har varit på krubbvisning på Fisksätra bibliotek. Under våren gick de äldsta barnen på en keramikkurs hos Anna Rutz i Neglinge. Tema: vattendroppar, djur i skogen, vad finns i havet, solen och en skål.


Utflykter

Under året var vi på vår ö. Det var en heldagsutflykt. Vi åkte dit med Saltsjöbanan. Barnen satt på klipporna och vid vattnet och kastade sten och kottar. Vi tittade på segelbåtar och motorbåtar som passerade förbi. Här använde vi också vår nya karta över ön. Vi gick till skogen under året och fick följa årstidernas skiftningar. Barnen studerade fågellivet, myrstacken och hur vårt träd förändrades under året. De äldsta barnen har varit på Nyckelviken där de fick en guidad tur genom ladugården. De fick hoppa på höskullen, rida och plocka ägg.


Aktiviteter på Saltisbarnens Montessoriförskola

Luciatåget gick utomhus. Festfixarna bjöd föräldrarna på kaffe bullar och pepparkakor utomhus. Barnen och pedagogerna gick in och åt julgröt och pepparkakor. Sommarfesten firade vi utomhus. Barnen sjöng vackra sommarsånger. Skolbarnen avtackades av förskolechefen. Festfixarna ordnade kaffe, saft och tårta. Sedan lekte barnen. Föräldrar och pedagoger minglade runt i trädgården.Tack för det här året!


Lisa Dahlgren

Förskolechef